Archive

Since 2013, the Environmental Film Festival in Albania (EFFA) became an environmental platform in Albania, where movies from Balkans meet conferences on Biodiversity, Climate Change or Agriculture. Where International movies are seen by kids and students for Albanian towns. Where civil society, citizens, directors, international and  national organisations are meeting, exchanging and collaborating.

For the first time in Albania, the EFFA bring international and local directors together, to talk about environment, movies, but also solutions for the future.

Find out programs of the EFFA’s previous editions.

broshur previewEFFA 2015 ProgramEFFA 14 Program

              EFFA 13                                           EFFA 14                                              EFFA 15

Që prej 2013, Filmi i Festivalit Mjedisor (EFFA) u bë një platformë mjedisore në Shqipëri, ku filma nga rajoni i Ballkanit prezantohen në konferenca me tematika të ndryshme mbi Biodiversitetin, Ndryshimet Klimatike apo Bujqësi. Ku filmat ndërkombëtarë janë parë nga fëmijë dhe studentë të qyteteve të ndryshme në Shqipëri. Ku shoqëria civile, qytetarët, drejtuesit, organizatat ndërkombëtare dhe kombëtare janë takuar së bashku dhe kanë bashkëpunuar dhe ndarë eksperienca.

Për herë të parë në Shqipëri, EFFA sjellë drejtuesit ndërkombëtare dhe lokal së bashku, për të folur për mjedisin, filma, por edhe zgjidhje për të ardhmen.

Këtu do të gjeni programet e mëparshme të EFFA-s….

 

Advertisements